Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam tại Đại hội V